ຂ່າວທົ່ວໄປ

ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ…!!! ຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບລູກເດັດຂາດ ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້ໄວ້ ຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບລູກ ຫາກທ່ານບໍ່ຢາກເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

1. ຫາກລູກທ່ານຂີ້ຕົວເລື້ອຍໆ ອາດເປັນເພາະທ່ານລົງໂທດເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ.

2. ຫາກລູກທ່ານຂາດຄວ່ມໝັ້ນໃຈ ອາເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາເລີຍ.

3. ຫາກລູກທ່ານບໍ່ຄ່ອນເວົ້າ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ມັກເວົ້າກັບລູກພໍປານໃດ.

4. ຫາກລູກທ່ານມັກລັກ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ໃຫ້.

5. ຫາກລູກຂອງທ່ານຂີ້ຢ້ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານຄອຍຖ້າແຕ່ປົກປ້ອງ ຫຼືແກ້ຕົວແທນລູກຕະຫຼອດ.

6. ຫາກລູກທ່ານບໍ່ໃຫ້ກຽດຜູ້ອື່ນ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກຂຶ້ນສຽງກັບລູກ.

7. ຫາກລູກຂອງທ່ານໂມໂຫຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍຍ້ອງຍໍລູກເລີຍ.

8. ຫາກລູກຂອງທ່ານເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍແບ່ງປັນຫຍັງໃຫ້ລູກ.

9. ຫາກລູກທ່ານເປັນນັກເລງ ມັກຂົ່ມເຫັງຄົນອື່ນອາດເປັນເພາະທ່ານສະແດງຄວາມຮຸນແຮງແຂງກະດ້າງໃຫ້ລູກເຫັນ

10. ຫາກລູກຂອງທ່ານອ່ອນແອ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ລູກຢ້ານກົວ.

11. ຫາກລູກທ່ານເປັນຄົນອິດສາລິດສະຫຍາ ອາດເປັນເພາະທ່ານເມີນເສີຍບໍ່ໃສ່ໃຈລູກ.

12. ຫາກລຸກມັກສ້າງຄວາມທຳຄານໃຈໃຫ້ທ່ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍກອດ-ຫອມເລີຍ.

13. ຫາລູກຂອງທ່ານບໍ່ເຊື່ອຟັງທ່ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານຮຽກຮ້ອງຫຼາຍເກີນໄປຈາກພວກເຂົາ.

14. ຫາກລູກຂອງທ່ານມັກເກັບຕົວ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກວຸ້ນວາຍແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງເດີນໄປ

ຄົນເຮົາມັກຫຍັດປົມດ້ອຍທີ່ຕົນເອງມີໃສ່ໄປທີ່ລູກຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ດັ່ງນັ້ນ….ກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງກັບເຂົາເຈົ້າ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຢຸດຄິດເລັກນ້ອຍ ຄິດກ່ອນວ່າຕອນທ່ານຍັງນ້ອຍທ່ານຍາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຮັດແບບນີ້ກັບທ່ານຫຼືບໍ່

Southern Times News | ສານຂ່າວ ຈາກແດນໃຕ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button