ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຕາມຄຳຂໍ…!!! 4 ສູດ ວິທີເຮັດຢາຂ້າຫຍັາ ແບບປອດສານພິດ 2 ວັນເຫັນຜົນຫຍ້າຕາຍໝົດກ້ຽງ ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ.

4 ສູດກຳຈັດຫຍ້າ,ວັດຊະພືດ ທີປອດໄພບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງ

ຫຍ້າແລະວັດຊະພືດຖືເປັນສັດຕູພືດຕົວເອກ ຂອງກະເສດ-ກະສີກຳກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະມັນຈະມັກຍາດນ້ຳແລະສານອາຫານໄປຈາກຕົ້ນພືດທີ່ເຮົາປູກແລະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງຕ້ອງໃຊ້ຢາກຳຈັດຫຍ້າ ແຕ່ຢາກຳຈັດຫຍ້າທີ່ນິຍົມໃຊ້ນັ້ນ ມີສານກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະເປັນສານເຄມີທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄົນແລະພືດຂອງເຮົາໄດ້ ວັນນີ້ຂໍສະເໜີ 4 ສູດ ຢາຂ້າຫຍ້າແບບປອດໄພ ບໍ່ມີສານເຄມີມາຝາກ

+ ສູດທີ່ 1 ສູດນ້ຳມັນຊີວະພາບ (ສູດກຳຈັດວັດຊະພືດ) ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີຄື :

-ນ້ຳລ້າ + ແຟັບ(ຜົງສັກຟອກ) ໃຊ້ປະມານ 1 ບ່ວງໂຕະ (ຂະໜາດ 650 ກຼາມ)

-ນ້ຳມັນ(ໄບໂອດີເຊວຫຼືກາຊວນ) 150 ຊີຊີ

-ນ້ຳມັນເຄື່ອງ 150 ຊີຊີ

ວິທີປະສົມ : ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃຫ້ນຳເອົາແຟັບໃສ່ໃນຂວດຂະໜາດ 500 ຊີຊີ ແລ້ວໃສ່ນ້ຳລົງໄປ ຈາກນັ້ນຂະເຍົ່າໃຫ້ແຟັບລະລາຍແລ້ວຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳໄປໃຊ້ງານແລ້ວປະສົມກັບນ້ຳມັນ(ໄບໂອດີເຊວຫຼືກາຊວນ)ແລະນ້ຳມັນເຄື່ອງ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ : ແຟັບຈະຕ້ອງບໍ່ຕົກຕະກອນ ສ່ວນປະສົມທັງໝົດຕ້ອງເຂົ້າກັນດີ ບໍ່ແຍກສ່ວນລະຫວ່າງນ້ຳກັບນ້ຳມັນ

ການນຳໃຊ້ : ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຫົວເຊື້ອນີ້ປະສົມກັບນ້ຳໃນອັດຕາ 1.5-2.0ຊີຊີ ຕໍ່ນ້ຳ 1,000 ຊີຊີ ແລ້ວປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈາກນັ້ນນຳໄປສີດພົ້ນຫຍ້າຄວນສີດກ່ອນແລະຫຼັງຝົນຕົກຍ່າງນ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ.

+ສູດທີ່ 3 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີຄື:

-ນ້ຳລ້າ 20 ລິດ

-ເກືອ 2 ກິໂລ

-ປຸ໋ຍຍູເລຍ (21-0-0) 2 ກິໂລ

ວິທີປະສົມ : ໃຫ້ນຳເກືອແລະປຸ໋ຍຍູເລຍຕາມຈຳນວນທີ່ເຮົາກຽມໄວ້ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນມາປະສົມກັບນ້ຳ 20 ລິດຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ

ວິທີນຳໃຊ້ : ໃຫ້ນຳໄປສິດພົ້ນນາເຂົ້າ ໃນຊ່ວງທີ່ຕົ້ນເຂົ້າສູງພຽງຫົວເຂົ່າໂດຍໃຊ້ເວລາສີດ 3 ວັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າແລະວັດຊະພືດຫ່ຽວແຫ້ງແລະຕາຍໃນທີ່ສຸດ

+ສູດທີ່ 4 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີຄື:

-ເກືອ 2 ຖ້ວຍ

-ນ້ຳຢາລ້າງຈານ 1 ລິດ

-ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 3 ລິດ

ວິທີ່ປະສົມ : ໃຫ້ນຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດທີ່ກຽມໄວມາລະລາຍໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເຮົາຈະໄດ້ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ປອດສານພິດແລະສານເຄມີ

ວິທີນຳໃຊ້ : ນຳສ່ວນປະສົມທີ່ໄດ້ໄປສີດພົ້ນເພື່ອກຳຈັດຫຍ້າຕາມພື້ນທີ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງການກຳຈັດໄດ້ເລີຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 2 ວັນ ກໍ່ເຫັນຜົນແລ້ວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button