ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊ່ຕໍ່ ບັນຫາຄົນຈົ່ມຫລາຍໄຂ່ຂື້ນລາຄາ

ເພາະປັດໃຈການຜະລິດໄຂ່ ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນ ນໍາເຂົ້າໝົດ!

ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫານີ້, ເຮົາຄວນຫາວິຊາການ ມາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອ

1. ຜະລິດຫົວອາຫານໄກ່ເອງ, ງົດການນໍາເຂົ້າ.

2. ຜະລິດລູກໄກ່ ຫຼື ແນວພັນເອງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button