ລ່າສຸດ 3 ຄົນ ພໍ່ແມ່ລູກ ປ່ວຍໂຄວິດອາການເລີ່ມດີຂື້ນ

ສຽງຈາກຄອບຄົວ ເລົ່າວ່າ.

1. ຜົວ ຂ້ອຍ ລາວໄຂ້ ,ຫນາວສັ້ນໆ3ມື້, ເຈັບຄໍມີຂີ້ກະເທິ,ແນນຫນ້າອົກ😭{ເຊື້ອ ຝັກຕົວ 4ມື້}

2. ລູກ ຂ້ອຍ ລາວຮາກ, ກິນເຂົ້າບໍໄດ້,ໄຫ້ ບໍຫລັບບໍນອນ {ເຊື້ອຝັກຕົວ8ມື້}

3. ຂ້ອຍເອງ ແມ່ນເຈັບຄໍ, ໄອມີຂີ້ກະເທິ,ຄືຈະເປັນຫວັດ,ລະກໍວິນຫົວ ປວດຫົວ ຫນັກຫົວ ຕາລາຍ😭{ເຊື້ອຝັກຕົວ 10ມື້}

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *