ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ! ຕ້ອງການຮັບພ/ງກຳມະກອນເພີ່ມອີກ 20 ຄົນ

ດ່ວນ! ຕ້ອງການຮັບພ/ງກຳມະກອນເພີ່ມອີກ 20 ຄົນ

1;ສຳລັບພະນັກງານໃຫມ່:

ສະຫວັດດີການສຳລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນ3.000.000ກີບ/ເດືອນ/ຄົນ,ຍິງແມ່ນ2.000.000ກີບ/ເດືອນ/ຄົນ,ມີບ່ອນທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ,ປະຕິບັດໂຕດີເດືອນຕໍ່ໄປແມ່ນເພີ່ມໃຫ້ ເປັນ3.600.00/ເດືອນສຳລັບຊາຍ

ເງື່ອນໄຂ: ມີອາຍຸ18ປີຂື້ໄປ.

ນຳສຳມະໂນຄົວຫລືບັດປະຈຳຕົວຕິດໂຕມາພ້ອມ,ຢົກເວັ້ນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງໂຄວິດແມ່ນບໍ່ຮັບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button