ຂ່າວດີ ຫລາຍບໍລິສັດ ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງ

ນຳສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້

ຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງງານ. ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກ

ຈາກເວບໄຊບໍລິການຈັດຫາງານສາທາລະນະຊົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.