ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາ ໄປ ຮຽ ນ ຕໍ່ ສປ ຈີນ

ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ສປຈີນຈາກພະແນກສຶກສາແລະກິລາແຂວງໄຊຍະບູລີ ສາຂາການຮຽນຊັ້ນປະລີນຍາຕີ:

3.ບໍລິຫານການເງິນ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

4.ອັກສອນສາດພາສາຈີນ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.