ຊົມເຊີຍ ອ້ າຍ ນອ້ງ ພວ ກ ເຮົາ ໝົດທຸກຄົນເນີ

ຊົມເຊີຍອ້າຍນອ້ງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນເນີທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອ

ປອ້ງກັນກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ຈະເອົາເຊື້ອພະຍາດມາແຜ່ໃສ່ບ້ານເຮົາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.