ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ຫລາຍ​ຕຳແໜ່ງ​ເງີນເດືອນ ສູງເຖິງ 5,000,000 ກີບ

ກຸ່ມບໍລີສັດວຽງຈັນແມ່ຂອງຕ້ອງການຮັບພ/ງຫລາຍຕຳແຫນ່ງ👇👇ເງີນເດືອນສູງ,ສະຫວັດດີການດີ🎊

1.ພະນັກງານຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຫລາຍຕຳແຫນ່ງ(ສຳລັບຍີງ)ຫລັງຜ່ານງານ5.000.000ກີບ+ ໂບນັດ

3.ພະນັກງານເສີບຫລາຍຕຳແຫ່ນງເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1.500.000ກີບ4.ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວຫລາຍຕຳແຫນ່ງເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1.500.000ກີບ

5.ພະນັກງານເຄົ້າເຕີ2ຕຳແຫ່ນງເງີນເດືອນ4.000.000ກີບຍັງມີຫລາຍຕຳແໜ່ງເຊັ່ນ:ພະນັກງານການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ,,ຫ້ອງຫານທາງບຸກຄະລາກອນ…..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.