ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງຕ້ອງການພະນັກງານ 3287 ຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຂ່າວດີ!.. ນັກສືກສາທີຈົບໃຫ່ມກັບຜູ້ວ່າງງານທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳເຂົ້າມາສະໜັກນຳພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໄດ້ເດີທາງພະແນກເປັນຜູ້ຮັບສະໜັກໃຫ້ບໍລິສັດເດີບໍ່ແມ່ນສະມັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກກະລຸນາອ່ານຕາມແບບຟອມທີເອົາລົງ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນມີບໍລິສັດໃຫ້ທ່ານເລືອກວ່າຈະເຮັດນຳບໍລິສັດໃດ,​ມີຕຳແໜ່ງໃຫ້ເລືອກຫລາກຫລາຍສາມາດສະໜັກຜ່ານເວັບໄຊ http://www.pes.molsw.gov.la/

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ສະມັກງານຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ສະຖານທີ່ ບ້ານປ່ອງຄ່າ ໂທ: 071 260 346ຕໍາແຫນງງານດ່າງທັງຫມົດ 48 ສາຕາຄາຊີບເປັນຈໍານວນ 3287 ຕໍາແຫນ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະຄຽດດັ່ງນີ້:

1.ບໍລິສັດຊ້ການຊ່າງເຂື່ອນນໍ້າສອງ

– ຕໍາແຫນ່ງງານວາງທີ່ຕ້ອງການມື 24 ສາຂາອາຊີບ ຈໍານວນ 2580 ຄົນ.

1. ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈໍານວນ 63 ຄົນ2. ພະນັກງານບັນການເງິນ ຈໍານວນ 18 ຄົນ3. ພະນັກງານຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຈໍານວນ 25 ຄົນ4. ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈໍານວນ 7 ຄົນ5. ພະນັກງານຫ້ອງການ ຈໍານວນ 40 ຕົ້ນ6. ພະນັກງານດັ່ງສາງ ຈໍານວນ 35 ຄົນ7. ພະນັກງານຂັບລົດຈົກ ຈໍານວນ 18 ຄົນ8. ພະນັກງານຂັບລົດເກດ ຈໍານວນ 32 ຄົນ9. ພະນັກງາຂັບລົດຕັກ ຈໍານວນ 38 ຄົນ10.ພະນັກງານຂັບລົດດຸດ ຈໍານວນ 25 ຄົນ11. ພະນັກງານຂັບລົດເຄນ ຈໍານວນ 13 ຄົນ12. ພະນັກງານຂັບລົດເຈາະ ຈໍານວນ 10 ຄົນ13, ພະນັກງານຂັບລົດ10ລໍ້ ຈໍານວນ 150 ຄົນ14. ພະນັກງານຂັບລົດ 6 ລໍ້ ຈໍານວນ 35 ຄົນ15. ຊ່າງສ້ອມແປງ ຈໍານວນ 30 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.