ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເມືອມະນຸດ ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ປູກຫຍ້າ ລ້ຽງສັດ ທໍາລາຍແລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ແລ້ວມັນກະໃຊ້ຂອງມະນຸດຄືນ

ພາບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການປັບຕົວຂອງສັດສາວາສີ່ງ ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງ. ຜ່ານຈາກການເຄີຍເຮັດຮັງດ້ວຍໃບຫຍ້າຈາກທຳມະຊາດ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຮືອນຮັງຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍສີ່ງເສດເຫຼືອປຣາສຕິກ.ບັນຫານີ້ລ້ວນແຕ່ເກີດມາຈາກມະນຸດທັງໝົດຄື:

1. ມະນຸດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສຸນເສຍອຸປະກອນໃນການສ້າງຮັງ ຈາກການຖາງປ່າ ແລະ ຈູດປ່າ

2. ມະນຸດສ້າງສີ່ງເສດເຫຼືອລົ້ນໂລກ, ບໍ່ວ່າຢູ່ໃສກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍປຣາສຕິກ ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ້າອາດບໍ່ມີທາງເລືອກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button