ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສໍາເລັດ ທີ່ທຸກຄົນເບິ່ງຂ້າມ.

ທຸກຄົນເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດນັ້ນ ມີຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໜັກ, ເມື່ອຍ, ເຫືອຊະມາແລ້ວ.

ແຕ່ໃນເມື່ອສໍາເລັດການໄດ້ຮັບຜົນແລ້ວ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມັກຈະລືມຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກທີ່ສຸດໃນວຽກງານນັ້ນ.

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເບີ່ງໃນແຍກນີ້ໃຫ້ດີ ແລະ ມີຄ່າ ແລະ ຢ່າເບີ່ງຂ້າມ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button