ການຂັບລົດທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບ

ການຂັບລົດທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ແລະສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊັບ ຫລື

ບາງທີເຖິງຂັ້ນຊີວິດອິນຊີ ຍັງມີໃຫ້ເຫັນເປັນປະຈຳ ແມ່ນແຕ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.