ຢູ່ໃສຄວາມຍຸດຕິທັມ ..

#ຢູ່ໃສຄວາມຍຸດຕິທັມ … !!!

ນີ້ຊີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນທັມ … !!!

👉ເມື່ອເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຊັບສົມບັດໃນຂອບເຂດດິນຂອງເຮືອນເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກວ່າມັນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຊາດທັນທີ…!!!

👉 ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຫີບຢາບ້າໃນຂອບເຂດເຮືອນຂອງເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກເຮົາວ່າມັນຈະເປັນຂອງເຮົາທັນທີ…!!!

#ບໍ່ຢຸດຕິທໍາເລີຍ ແມ່ນບໍ່ໂຍມ … !!! 🧐🧐

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.