ຂ່າວທົ່ວໄປ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສືກສາ ( ປ5 , ມ4 ແລະ ມ7).

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສືກສາ ( ປ5 , ມ4 ແລະ ມ7).

ການຈັດຕັ້ງງປະຕິບັດການສອບເສັງ.

ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະພາບກັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button