ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເທົ່າທຽມ ສປປລາວ ຈັດຢູ່ທີ່ ອັນດັບ 37

ພາກພູມໃຈ “ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມເທົ່າທຽມ ບົດບາດຍິງຊາຍໃນປີ 2021, ສປປລາວ 🇱🇦 ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 37 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບ 02 ຂອງປະເທດອາຊຽນ,

ຊຶ່ງການຈັດອັນດັບ ໃນປີ 2021 ນີ້ ໄດ້ຮັບການລາຍງານ ແລະ ຕີເຜີຍແຜ່ ໃນບົດລາຍງານຄວາມແຕກໂຕນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນທົ່ວໂລກ.”

The World Economic Forum published the Global Gender Gap Report 2021. There were data of 156 countries around the world including 10 ASEAN Countries:

1. 17th, Philippines, 0.784

2. 37th, Lao PDR, 0.750

3. 58th, Singapore, 0.727

4. 80th, Thailand, 0.710

5. 87th, Viet Nam, 0.701

6. 99th, Indoensia, 0.688

7. 103rd, Cambodia, 0.684

8. 109th, Myanmar, 0.681

9. 111th, Brunei, 0.678

10. 112th, Malaysia, 0.676.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.