ເສດຖະກິດ

ກາເຟລາວອາຣາບີກາຊຸດທຳອິດຈຳນວນ 17,520 ກິໂລກຣາມ ຖືກສົ່ງໄປ ອາເມຣິກາ ແລ້ວ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ McCullagh ລາວ ມີຄວາມດີໃຈຢາກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການຂົນສົ່ງກາເຟລາວອາຣາບີກາຊຸດທຳອິດຈຳນວນ 17,520 ກິໂລກຣາມ ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຈາກເມືອງປາກເຊ ໄດ້ສົ່ງໄປຮອດ.

McCullage Roasters ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ເມືອງບັຟຟາໂລ,​ ລັດນິວຢອກ, ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນການຂົນສົ່ງຊຸດທຳອິດ ເຊິ່ງແມ່ນຜົນມາຈາກການຕົກລົງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍ ໂຄງການຄຣີນ (CLEAN) ຮ່ວມກັບ McCullagh ລາວ,.

ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າຈະລົງທຶນປະມານ 6.2 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກກາເຟໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກນີ້.

ໂຄງການຄຣີນ (CLEAN) ແມ່ນໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການວິນຣ໋ອກສາກົນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ McCullagh ລາວ.

The Department of Agriculture and McCullagh Laos are happy to announce that the first container of 17,520 kg of Lao Arabica coffee was shipped from Pakse to McCullage Roasters and Distributors in Buffalo,

New York in the United States. This is the first shipment resulting from an agreement facilitated by the CLEAN Project with McCullage Laos, who has committed to invest USD $6.2 million to benefit local coffee growers.

The CLEAN project is funded by U.S. Department of Agriculture and implemented by Winrock International in partnership with the DoA and McCullagh Laos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button