ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອີຕົນເດ້ ! ຄ່າຕອບແທນທີ່ແມ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກ

💡 ຄຳສຸພາສິດລາວ ກ່າວໄວ້ວ່າ

“ຄຸນແມ່ ເທົ່າຟ້າ ແລະ ແຜນດິນ ທີ່ເປັນຜູ້ເສຍສະລະເພື່ອລູກ”.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຕອບແທນຄຸນຄ່າ

ທີ່ເພີ່ນໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ ທຸກສິ່ງຢ່າງໄດ້ແນວໃດ?

#ແມ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່

#ປົກປ້ອງຜູ້ເປັນແມ່ທຸກຄົນ

ຊົມຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button