ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊຣໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້! ໃຊ້ກະເເສໄຟຟ້າຊອດສັດນ້ຳຜິດກົດຫມາຍ

ໃຊ້ກະເເສໄຟຟ້າຊອດສັດນ້ຳຜິດກົດຫມາຍຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາຫມວດທີ 9 ການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມາດຕາ 336 ການທໍາລາຍສັບພະຍາກອນນໍ້າ •ຸ ກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ສານພິດ, ວັດຖຸລະເບີດ, ສານເຄມີ, ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ວິທີການປະມົງ ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ເຄື່ອງມືໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າ

ຫຼື ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້ຊື່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈະຖືກລົງໂທດ ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ຫຼື ດັດສ້າງ ໂດຍບໍ່ຕັດອິສະລະພາບ ່ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button