ຂ່າວທົ່ວໄປ

🙏ຂໍຄວາມຊວຍເຫຼືອນຳຊາວເຟດບຸກທີມີນຳໃຈສັດທ່າເຊິງເອືອຍຂ່າພະເຈ້າແລະຫລານເອືອຍຂີງຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍ

ຂໍຄວາມຊວຍເລືອນຳຊາວເຟດບຸກທີມີນຳໃຈສັດທ່າເຊິງເອືອຍຂ່າພະເຈ້າແລະຫລານເອືອຍຂີງຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖຶກເຄາະຮາຍຜົວຕີ.

ໃນວັນທີ27ຕົກມາຮອດວັນທີ30ອາການຫນັກແມ່ຂອງຂ້ອຍຈຶງພາມາປິນປົວຢູໂຮງຫມໍແຂວງບໍແກ້ວຜູ້ກຽວກະມີລູກນ້ອຍໃນທອງ2ເດືອນ.

ແຕ່ວັນທີ31,5,2021ແຕ່ອາການບໍດີຂື້ນມີແຕ່ສຸ້ດລົງເລື້ອງໆມາຮອດວັນທີ2,6,2021ເວລາ11:10ນາທີເອືອຍຂ້ອຍໄດ້ເສຍຊີວິດດງວນີ້ທາງພີນ້ອງພໍແມ່ກໍຂາດເຂີນເງີນຄຳໃນການເຮັດເຮັດສົບເພິນກະເລີຍຂໍຄວາມຊວຍເຫລືອນຳຊາວເຟດບຸກທັງຫລາຍຫລືຫມູເພືອນຂອງເອືອຍຂາພະເຈ້າທີຢູໄທຫລືສະຫວັນນະເຂດຢູບໍແກ້ວກະດີຢາກຈະຊວຍເຫລືອສາມາດບໍລິຈາກທາງເລກບັນຊີ110120001924787001ຂອງຂາພະເຈົ້າ

ເຊິງເຫດການຄັ່ງນີ້ຖືເປັນການສູນເສຍອັນຫລວງຂອງຄອບຄົວທີຜູ້ກະທຳຜິດເຮັດຮຸນແຮງຕໍເອືອຍຂ້ອຍແລະຫລານຕອນນີ້ກະຍັງມີຫລານທີຈະອາໃສຢູນຳພໍເຖົາແມ່ເຖົ້າ ຊວຍແຊສໃຫ້ແດ່ແຊຂອງທານເປັນການທຳບຸນເລກບັນຊີ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button