ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເອົາສາວມາບ້ານພັກ ພໍເຮັດແລ້ວ ກໍ່ເອົາໂທລະສັບຜູ້ສາວ ແລ້ວລັກໜີ

ຊາຍຂີ່ລົດwave100 ສີແດງ ເອົາສາວມາບ້ານພັກ ພໍເຮັດແລ້ວ ກໍ່ເອົາໂທລະສັບຜູ້ສາວ ແລ້ວລັກໜີ ຫຍຸ້ງຍາກຄົນອື່ນໄປສົ່ງຜູ້ສາວແທນໂຕເອງອີກ

ຂີ່ລົດwave100 ສີແດງ ເອົາສາວມາບ້ານພັກ ໍ

ພໍເຮັດແລ້ວ ກໍ່ເອົາໂທລະສັບຜູ້ສາວ

ແລ້ວລັກໜີ

ຫຍຸ້ງຍາກຄົນອື່ນໄປສົ່ງຜູ້ສາວແທນໂຕເອງອີກ

..

ທີມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button