ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອານາໄມກຽມພ້ອມຮັບແຮງານທີເຂົາມາກັກໂຕ​ມື້ອື້ນ200ຄົນ

ອານາໄມກຽມພ້ອມຮັບແຮງານທີເຂົາມາກັກໂຕ​ມື້ອື້ນ200ຄົນ

ຂໍຮຽກຮອງນຳພາກສວນທີເຂົາມາກັກໂຕຢູ່ພາຍໃນສູນຂອງພວກເຮົານີ້ເວລາອອກ

ຈາກສູນຂໍໃຫ້ອານາໄມມັດມ້ຽນໃຫ້ມັນລະອຽດແນເພີນໃຫ້ຢູ່ຟີຮກິນຟີຮເຂົ້າໄປຍ້າຍຮອດຫ້ອງຮອດມື້ກັບໃຫ້

ຮັກສາຄວາມສະອາດຊ່ວຍທີມງານແພດເຮົາແນໃຜທີເຄີຍມາກັກໂຕຢູ່ສູນນີ້ຫນ້າຈະເຫັນວາເວລາມີເວລາບໍ່​ ຂອບໃຈ​ ຝາກແຊ໌​ຣ🙏

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button