ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ນ້ຳຕາຂອງປະຊາຊົນມຽນມາທີ່ໜີຕາຍ

#ເຖິງບໍ່ແມ່ນຍາດ, ບໍ່ແມ່ນຊາດ, ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອ, ບໍ່ແມ່ນສາຍແຕ່ຖ້າໃຫ້ຄວາມເອື້ອເພື້ອກໍ່ຄືເນື້ອດຽວກັນ

#ເຖິງເປັນຍາດ, ເປັນຊາດ, ເປັນເຊື້ອ, ເປັນສາຍຖ້າບໍ່ມີຄວາມເອື້ອເພື້ອກໍ່ຄືເນື້ອຢູ່ໃນປ່າ

#ຢູດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ມະນຸດໄດ້ແລ້ວບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດສົງຄາມບໍ່ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີສຳລັບປະຊາຊົນເລີຍ

ຂໍໃຫ້ບຸນຮັກສາເທວະດາຄຸ້ມຄອງຊາວມຽນມ້າແລ້ວຜ່ານເລື່ອງນີ້ໄປດ້ວຍດີເດີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button