ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບ້ວງເງິນປະກອບທຶນຂອງລັດຖະບານ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້

ບ້ວງເງິນປະກອບທຶນຂອງລັດຖະບານ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້

1. ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 26,69 ຕື້ກີບ

2. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 23,88 ຕື້ກີບ

3. ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 23, 7 ຕື້ກີບ

4. ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 22 ຕື້ກີບ

5. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 21 ຕຶ້ກີບ

6. ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ລາວ ທຶນທີ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 20,7 ຕື້ກີບສໍາລັບວົງເງິນກູ້ຢືມ

– ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ບໍ່ເກີນ 1,5 ຕື້ກີບ/ສັນຍາ

– ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ເກີນ 3 ຕື້ກີບ/ສັນຍາ

– ວິສາຫະກິກຂະໜາດກາງ ບໍ່ເກີນ 4 ຕື້ກີບ/ສັນຍາ

ຈໍານວນຄັ້ງຂອງການປ່ອຍກູ້ ບໍ່ເກີນ 2 ຄັ້ງ/ເດືອນ, ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ ທຶນໝູນວຽນບໍ່ເກີນ 5 ປີ ສ່ວນທຶນຄົງທີ່ ບໍ່ເກີນ 10 ປີສາມາດເຂົ້າໄປພົວພັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ໂດຍກົງ.

ຂໍ້ມູນ: ທສວ#TargetMagazine

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button