ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອ່ານໃຫ້ຮູ້.! ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ດັງນີ້:

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວຫນ້າລັດຖະບານ, ຮັບຜິດຊອບໂດຍຕົງ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ, ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອງເຂດທົ່ວປະເທດ.

1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ;

2. ຊີ້ນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການອຶ່ນ ທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອວປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ;

4. ສະເຫນີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕຳແຫນ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

5. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວຫນ້າທະບວງ, ຮອງຫົວຫນ້າທະບວງ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ;

6. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ແຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງເອົາ; ມີຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເຫນີ ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ກ່ຽວກັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້ານະຄອນຫລວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວຫນ້າເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ກ່ອນມະເຫນີສະພາປະຊາຊົນ ຫລື ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

7. ເລື່ອນຊັ້ນ ຫລື ປົດຊັ້ນ ພັນເອກ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ; ສະເຫນີປະທານປະເທດ ເລື່ອນຊັ້ນ ຫລື ປົດຊັ້ນນາຍພົນ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

8. ສະເຫນີປະທານປະເທດ ແຕ່ງຕັ້ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫລື ຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປລາວ ໄປປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ຮຽກກັບຄືນປະເທດ;

9. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ສັນຊາດ, ຖອນສັນຊາດ, ປະສັນຊາດ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເປັນພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກ;

10. ສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ການຍົກເລິກ, ການລົບລ້າງການເຂົ້າຮ່ວມສັນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໃນລະດັບລັດ;

11. ສະເຫນີ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໃນລະດັບລັດ;

12. ສະເຫນີ ປະທານປະເທດ ຕົກລົງມອບ ຫລື ປະດັບຫລຽນຄໍາແຫ່ງຊາດ, ຫລຽນກຽດຕິຄຸນ, ຫລຽນໄຊ, ນາມມະຍົດສູງສຸດແຫ່ງລັດ ແລະ ຕົກລົງໃຫ້ການຍ້ອງຍໍດ້ວຍຮູບການອຶ່ນ;

13. ອອກ ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການຂອງລັດຖະບານ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການອຶ່ນທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງກ່ນປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

14. ງົດການປະຕິບັດ, ລົບລ້າງ ຫລື ຍົກເລິກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອຶ່ນ, ຍົກເວັ້ນ ຄໍາຕົກລົງກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ;

15. ມອບສິດ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາງຫນ້າລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຂຸມ, ລົງນາມໃນສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ;

16. ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ;

17. ລາອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງ ເມື່ອເຫັນວ່າຕົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານສະຂະພາບ ຫລື ດ້ວຍເຫດຜົນອຶ່ນ;

18. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອຶ່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button