ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ທຸກໆປີ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ທົ່ວໂລກ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບຄົນຜິວສີເຜືອກ (ດ່ອນ)

ສາກົນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສິດທິ ຄວາມເປັນມະນຸດ ຂອງກຸ່ມຄົນ ທີ່ເກີດມາ ມີຜິວສີເຜືອກ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເສີມສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສະພາບ ທາງພັນທຸກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້.

ຜູ້ທີ່ມີຜິວສີເຜືອກ ແມ່ນ ບຸກຄົນ ທີ່ເກີດມາ ແລ້ວຂາດເມັດສີ ເມລານິນ (melanin) ຢູ່ໃນຜິວ, ເສັ້ນຜົມ ແລະ ຕາ.

ທ່ານຮູ້ຈັກໃຜ ທີ່ມີຜິວສີເຜືອກຫຼືບໍ່ ?

Every year on June 13th, International Albinism Awareness Day celebrates the rights of human beings born with albinism and aims to increase awareness and understanding of this genetic condition.

Albinism is characterized by a lack of melanin pigment in the skin, hair, and eyes

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button