ຂ່າວທົ່ວໄປ

3 ອາລົມ ທີ່ຍິ່ງມີ ຍິ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກຈົນ ເຊົາ​ສາ​ເດີ້

3 ອາລົມ ທີ່ຍິ່ງມີ ຍິ່ງຈົນ

1 ອາລົມຄຽດ ເພາະຍິ່ງຄຽດ ຍິ່ງບໍ່ພໍ້ທາງອອກ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງບໍ່ດີຂຶ້ນ.

2 ອາລົມເບື່ອໜ່າຍ ສະແດງວ່າເຈົ້າບໍ່ມ່ວນກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ເຈົ້າຈະບໍ່ຢາກເຮັດ ແລະ ລົ້ມເລີກມັນໃນທີ່ສຸດ.

3 ອາລົມຢ້ານ ບໍ່ກ້າ ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງໃໝ່ໆ ຊີວິດອາດບໍ່ພັດທະນາໄດ້

ສະນັ້ນ ຢ່າຄຽດດຸ, ຢ່າເບື່ອດຸ ແລະ ຢ່າຢ້ານ ຈົ່ງກ້າສະແດງອອກ ກ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄິດໄວ້ ມັນຈຶ່ງຈະເກີດຜົນເປັນຈິງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button