ແນວຄິດສ້າງສັນ “ພູມປັນຍາປະດິດສ້າງມວນມະນຸດຊາດ

ແນວຄິດສ້າງສັນ “ພູມປັນຍາປະດິດສ້າງມວນມະນຸດຊາດ

ມັນເປັນດັດສະນີແຫ່ງການວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ມະນຸດທີ່ເປັນສັດປະເສີດ ແລະ ສັບພະສັດໂລກທັງຫຼາຍທັງປວງ,

ໂດຍພອນສະຫວັນແມ່ນເອກະລັກຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານຂອງບາງຄົນ ແຕ່ທຸກໆຄົນສາມາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນຮູ້ ສະແຫວງໄຂວ່ຄວ້າສັນສ້າງເປັນສິນລະປະແຫ່ງຍຸກສະໃໝ ຈາກສະພາບແວດລ້ອມໄດ້.”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.