Breaking News

ຢູ່ໃສຄວາມຍຸດຕິທັມ ..

#ຢູ່ໃສຄວາມຍຸດຕິທັມ … !!! ນີ້ຊີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນທັມ … !!! 👉ເມື່ອເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຊັບສົມບັດໃນຂອບເຂດດິນຂອງເຮືອນເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກວ່າມັນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຊາດທັນທີ…!!! 👉 ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາຂຸດດິນໄປພົບເຫັນຫີບຢາບ້າໃນຂອບເຂດເຮືອນຂອງເຮົາແລ້ວທາງການຈະມາບອກເຮົາວ່າມັນຈະເປັນຂອງເຮົາທັນທີ…!!! #ບໍ່ຢຸດຕິທໍາເລີຍ ແມ່ນບໍ່ໂຍມ … !!! 🧐🧐 ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆຈາກ:

Read More »

ອັນຕະລາຍ! ບໍ່ຄວນເອົາຕຸກນ້ຳດື່ມທີ່ໃຊ້ງານຄືນໄດ້

ອັນຕະລາຍ! ບໍ່ຄວນເອົາຕຸກນ້ຳດື່ມທີ່ໃຊ້ງານຄືນໄດ້ ໄປໃສ່ນ້ຳມັນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຄືນ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຄັດແຍກເພື່ອນໍາເອົາໄປທຳລາຍ! ເຫດຜົນທີ່ຄວນແຈ້ງຜູ້ປະກອບການແມ່ນ: 👉🏻 ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື່ອນສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຖ້າຕຸກນ້ຳດື່ມຖືກນຳໃຊ້ໃສ່ສານເຄມີອື່ນ ແລ້ວບໍ່ຮັບການແຍກອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 👉🏻 ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທັງຫລາຍ ເພາະຕຸກນຳ້ແຕ່ລະຕຸກເປັນຕົ້ນທຶນ ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕທ່ານເອງ ແລະ ທຸກຄົນ. ຂໍ້ມູນດີໆຈາກ: Purér Drinking Water

Read More »

ເງິນກີບໃກ້ເຖິງຈຸດອາວະສານແລ້ວຍ້ອນລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ມີຢູ່ 3 ບັນຫາຫລັກ

ເງິນກີບໃກ້ເຖິງຈຸດອາວະສານແລ້ວຍ້ອນລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ມີຢູ່ 3 ບັນຫາຫລັກ:ືື 1.ເງິນກີບບໍ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທະນະຄານກາ 2.ລາວເຮົາມີຄຳຫລາຍແຕ່ເອົາເປັນຂອງຕົນເອງແລະສ່ວນຫລາຍແມ່ນມອບໃຫ້ນາຍທຶນແຕ່ບໍ່ມີຄຳຄ້ຳປະກັນເງິນກີບໃນທະນະຄານກາງ. 3ລາວເຮົາເພິ່ງພາເກືອບທຸກຢ່າງຈາກປະເທດອື່ນຍ້ອນຂາດການສົ່ງເສີມພາຍໃນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເລື່ອງທີ່ເຫັນວ່າລາວເຮົາມີສິນຄ້າສົ່ງອອກນັ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນຂອງຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າລົງທຶນການຜະລິດໃນລາວເພື່ອສົ່ງກັບປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ສ່ວນທີ່ຫນຶ່ງແມ່ນເກີດມາຈາກການເກື້ອລ້ຽງເຈົ້າຫນ້າທີ່-ພະນັກງານບາງຈຳນວນຈົນກາຍເປັນພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອ,ມີຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ,ການສວຍໂອກາດແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງ,ເມື່ອ10ພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ປັກຫລັກຢູ່ປະເທດໃດປະເທດນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈິບຫາຍແລະປະຊາຊົນຂາດທີ່ເພິ່ງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຖືວ່າຂັດກັບແນວທາງສັງຄົມນິຍົມເອີ້ນວ່າການປະຕິບັດແບບກົງກັນຂ້າມ. ຄວາມແຕກຕ່າງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳແລະບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ. ສ່ວນທີ່ສອງແມ່ນເກີດຈາກລັດຖະບານມີຄວາມອ່ອນແອ-ລອງລອຍ,ບໍ່ມີຄວາມເດັດຂາດ,ບໍ່ມີຈຸດຢືນເປັນຂອງຕົນເອງ,ເວົ້າຫລາຍກວ່າເຮັດຕົວຈິງ,ຖືກຕ່າງຊາດຄອບງຳ,ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ-ພັກພວກແລະນາຍທຶນ. 1.ບໍ່ຄຳເຊໂປນແມ່ນຂຸດຄົ້ນແບບເປີດເຜີຍແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. 2.ບໍ່ຄຳແລະບໍ່ເຫລັກຢູ່ເຊກອງແມ່ນຂຸດຄົ້ນແບບປິດລັບກໍຄືເຂດສຳປະທານໃນໄລຍະຍາວ,ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂື້ນກັບຂັ້ນເທິງສ່ວນເຂດສຳປະທານໃນໄລຍະສັ້ນ,ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂື້ນກັບແຂວງ(ແບ່ງຜົນປະໂຫຍດກັນຢ່າງຊັດເຈນ,ທັງສອງເຂດແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດສອບແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດສອບໄດ້).ທ 3.ບໍ່ຄຳຢູ່ຫລັກ20ແມ່ນຂື້ນກັບບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງກອງທັບຫວຽດນາມໂດຍມີການນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ້ຫລຸດການເສຍພັນທະເຂົ້າລັດ. 4.ບໍ່ບັອກຊິດ(Bauxite)ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ,ສຳຫລວດໃນປີ2007-2009,ພິກັດຕັ້ງຢູ່ປາກຊ່ອງບໍລິເວນແຂວງຈຳປາສັກແມ່ນເອົາໄປຄ້ຳປະກັນໃນໂຄງການລົດໄຟລາວຈີນ,ບໍລິສັດລາວຕິດຫນີ້ພຽງແຕ່1000ກວ່າລ້ານໂດລາເຫລືອນັ້ນແມ່ນລັດເປັນຜູ້ຕິດຫນີ້ຫລາຍ1000ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ………………………………………………………………………. ທີ່ມາ

Read More »

ຫລາຍບໍລິສັດໃນຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງຫັນມາເປັນເຮັດວຽກ 4 ມື້ ແລະ ພັກ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ຫລາຍບໍລິສັດໃນຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງຫັນມາເປັນເຮັດວຽກ 4 ມື້ ແລະ ພັກ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດການເຮັດວຽກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ລະບຸໃນແນວທາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ລ່າສຸດວ່າ, ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຫັນມາເປັນການເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ​ Panasonic, Hitachi, Mizuho ແລະ​ Uniqlo Fast Retailing Co., ເປັນບໍລິສັດຫຼ້າສຸດທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຫລຸດການເຮັດວຽກເປັນ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຈາກການສຳຫຼວດບໍລິສັດ​ 4,000 ແຫ່ງ ພົບວ່າ 8.5% ຂອງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ບັງຄັບວ່າພະນັກງານຕ້ອງມາເຮັດວຽກ 5 ມື້ເຕັມ/ອາທິດ​ ປະທານບໍລິສັດ​Panasonic ທ່ານ Yuki Kusumi ກ່າວວ່າ: ‘ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດການເຮັດວຽກ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ”ໃນເດືອນສິງຫາ 2019, Microsoft​ Japan ໄດ້ປະຕິບັດອາທິດທີ່ 4 ມື້ໃຫ້​ …

Read More »

ຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ນຳແບບບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ຫາຍາກ! ຖ້າມີລະຮັກສາໄວໃຫ້ດີໆ ຢ່າໄປທຽບຄວາມງາມ ໃຫ້ທຽບວ່າຍາມລຳບາກໃຜຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າ

ຜູ້ຍິງທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຢ້ານຄວາມລຳບາກ ບໍ່ຢ້ານວ່າເມື່ອຢູ່ກັບໃຜສັກຄົນແລ້ວຈະບໍ່ມີອະນາຄົດທີ່ດີ ສຳລັບພວກເຂົາແລ້ວຕໍ່ໃຫ້ມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ເຂົາກໍຈະຢູ່ເພາະເຂົາຮັກ”ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າການຊ່ວຍກັນເຮັດ ຊ່ວຍການສ້າງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ ຢ່າງນ້ອຍກໍດີກວ່າສູ້ໄປຄົນດຽວ ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ມັກຄວາມລຳບາກ ເເຕ່ພວກເຂົາມັກການເດີນຈັບມືກັນຜ່ານທຸກໆເລື່ອງລາວໄປນຳກັນຫລາຍກວ່າ ບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກສຳໃດ ຂໍໃຫ້ມີຄົນທີ່ເຮົາຮັກຜ່ານມັນໄປນຳກັນ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ສູ້ຢູ່ພຽງຄົນດຽວ ຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ມັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມລຳບາກນຳກັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ບໍ່ເເມ່ນເເຕ່ຈະຢູ່ນຳກັນໃນເວລາມີຄວາມສຸກ ໃຜຫລາຍໆຄົນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ“ຖ້າຈະເບິ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບິ່ງຕອນລຳບາກ ເພາະເຂົາມີຫລາຍທາງທີ່ຈະໄປ ເເຕ່ເຂົາເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າ ຖ້າຈະເບິ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບິ່ງຕອນທີ່ພວກເຂົາສະບາຍ ເພາະເຂົາມີຫລາຍຄົນໃຫ້ເລືອກເເຕ່ເຂົາເລືອກເຈົ້າ” ບາງຄົນຜູ້ຍິງຍອມຖິ້ມທຸກຢ່າງເພື່ອໄປຢູ່ກັບເຂົາ ຮ່ວມທຸກ ຮ່ວມສຸກກັບເຂົາ ເເຕ່ກັບຖືກທຳຮ້າຍຈິດໃຈ ຄຳເວົ້າລົບໆ ການນອກໃຈ . . . ຢາກຈະບອກວ່າ ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການເງິນທອງ ຫຼື ຂອງມີຄ່າຈາກຄົນທີ່ເຂົາຮັກດອກ ຂໍເເຄຮັກກັນ ບໍ່ຕ້ອງທຳຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກກັນ… ສຳນີ້ກໍພຽງພໍເເລ້ວ… ສຸດທ້າຍ ຈົ່ງຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຈົ້າ ເເລະ ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ຈຳໄວ້ວ່າຜູ້ຍິງນະເຂົາຮັກຫັນລະ ເຂົາຈຶ່ງທົນຢູ່ກັບເຈົ້າ ເເຕ່ຢ່າໃຫ້ພວກເຂົາຫມົດຄວາມອົດທົນລະ ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ມີວັນກັບມາອີກເລີຍ… ຂໍໃຫ້ຮັກກັນນານໆເດີ #ເເທັກເເຟນມາອ່ານຂໍຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆຈາກເພຈ:ປລ: ເເອັດກະຢາກເເທັກເເຟນມາອ່ານຫັນລະເເຕ່ບໍ່ມີຄົນເເທັກ …

Read More »

“ກິບ” ໂບວິລັກ ນັກກິລາເປຕັງທີມຊາດລາວ ປະເພດຊຸດຕິ້ງຍິງ ໄດ້ຫຼຽນເງິນທຳອິດ ໃຫ້ທັບນັກກິລາລາວ ໃນຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ

“ກິບ” ໂບວິລັກ ນັກກິລາເປຕັງທີມຊາດລາວ ປະເພດຊຸດຕິ້ງຍິງ ໄດ້ຫຼຽນເງິນທຳອິດ ໃຫ້ທັບນັກກິລາລາວ ໃນຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ໂບວິລັກ ເທບພະກັນ ນັກກິລາເປຕັງທີມຊາດລາວ ປະເພດຊຸດຕິ້ງຍິງ ເສຍໃຫ້ ກິນ ເຈີຣີ ເທັສ ນັກກິລາມຽນມາ ດ້ວຍຄະແນນ 27-44 ຄະແນນ. ກິນ ເຈີຣີ ເທັສ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ໄປຄອງ, ໂບວິລັກ ໄດ້ຫຼຽນເງິນ ແລະ ເປັນຫຼຽນເງິນທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ທັບນັກກິລາລາວ, ສ່ວນຫຼຽນທອງຮ່ວມ ແມ່ນນັກກິລາກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຈົ້າພາບ, ຂະນະທີ່ ຫຼຽນຄຳ ຊຸດຕີ້ງຊາຍ ແມ່ນນັກກິລາຈາກໄທ, ຫຼຽນເງິນ ຫວຽດນາມ ເຈົ້າພາບ ແລະ ຫຼຽນທອງຮ່ວມ ແມ່ນ ມຽນມາ …

Read More »

ຄວາມຮັກບໍ່ມີພົມແດນ ຊາຍແຕ່ງຊາຍ ຍິນດີນຳ ຂໍໃຫ້ມີລູກເຕັມບ້ານຫຼານເຕັມເມືອງ

ນິລະເພີ່ນວ່າ..ຄວາມຮັກບໍ່ມີພົມແດນຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີ່ງົດງາມ ຖ້າມັນເກີດຂື້ນກັບໃຜມັນກະສວຍງາມສະເຫມີ ຄືດັ່ງຄວາມຮັກຂອງຄູ່ນີ້ຮັກກັນຍາວນານຫລາຍກ່ວາ 5 ປີ ອີກຫນື່ງຄູ່ຮັກ “ຊາຍຮັກຊາຍ” ຂອງລາວເຮົາມີຫມູ່ເພື່ອນຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມຍິນດີນຳຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຈັ່ງໃດກະຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳເດີ້ຂໍໃຫ້ຮັກກັນແບບນີ້ຕະກລອດໄປ…. ….. …… ….. ……. ທີ່ມາ

Read More »

ລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກ ປັບລົງຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄວາມກັງວົນວ່າເສດຖະກິດທົ່ວໂລກອາດຖົດຖອຍ.

ລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກ ປັບລົງຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄວາມກັງວົນວ່າເສດຖະກິດທົ່ວໂລກອາດຖົດຖອຍ. ລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກ ປັບລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼ້າສຸດລາຄານ້ຳມັນດິບເວສເທັກຊັສ ( WTI ) ປັບລົງ 0,41% ຊື້ – ຂາຍຢູ່ທີ່ 99,35 ໂດລາຕໍ່ບາເຣວ, ຂະນະທີ່ ລາຄານ້ຳມັນດິບ ເບຣນ ( BRENT ) ປັບລົງ 3,28% ຊື້ – ຂາຍຢູ່ທີ່ 102,50 ໂດລາຕໍ່ບາເຣວ. ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກປັບລົງ: 1. ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າເສດຖະກິດໂລກອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກນ້ຳມັນຈາກທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງ 2. ມາດຕະການປິດເມືອງ ( ລັອກດາວ ) ເພື່ອຄວບຄຸມໂຄວິດ – 19 ຂອງລັດຖະບານຈີນ 3. ຄວາມກັງວົນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບອາດຈະເຂົ້າສູ່ສະພາວະທົດຖອຍ ຫາກຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ອູ ແກຣນແກ່ຍາວອອກໄປ. …

Read More »

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ຊີ້ແຈງແລ້ວ ປ້ຳວຽງຈະເລີນ ໄດ້ຕັ້ງເງື່ອນໄຂເອງ ຜິດນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ (ຄລິບ)

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ກໍລະນີທີ່ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ ໄດ້ຕັ້ງເງື່ອນໄຂໃນການຊື້ນໍ້າມັນ ໂດຍໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງດື່ມກ່ອນ. ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ຈາກສຽງວິພາກວິຈານຂອງສັງຄົມໃນສື່ອອນລາຍ ທີ່ໄດ້ມີການກໍານົດ ເງື່ອນໄຂໃນການເຕີມນ້ໍາມັນ ທີ່ສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ (ສະຖານີຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ). ທາງ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຈຶ່ງຂໍຊີ້ແຈງວ່າ ເປັນການກະທໍາໂດຍພາລະການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງບໍລິສັດ. ່ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍຈໍາແນກລູກຄ້າ, ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນນ້ໍາໄດ້ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ມີການກວດສອບ ແລະ ໄດ້ມີການກ່າວ ເຕືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການໃນລັກສະນະນີ້ອີກ. ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດມາຍັງລູກຄ້າ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ ປ່ອຍໃຫ້ເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ …

Read More »

ນໍ້າມັນຂາດ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດ ເຮົາຄິດໄປເອງ

ນໍ້າມັນຂາດ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດ ເຮົາຄິດໄປເອງວ່າ ນໍ້າມັນຂາດ ….​ ຄິດໄປເອງວ່າເງີນຕາຂຶ້ນ ທຸກຢ່າງເປັນຍ້ອນເຮົາຄິດໄປເອງ 🤣🤣🤣 ຂະນ້ອຍຂໍຢາດົມແດ່ນ້າສາວເອີຍ! …. ຊົມຄຣີບ ແລ້ວທ່ານຄິດແນວໃດ ຄອມເມັ້ນມາເລີຍ ຊົມຄລິບ

Read More »

Recent Comments

No comments to show.